Get Adobe Flash player
Strona

postheadericon Sta?y?ci o sta?ach

Wielkimi krokami zbli?a si? zako?czenie projektu. W zwi?zku z tym postanowili?my zada? ch?tnym sta?ystom kilka pyta? zwi?zanych z ich refleksjami dotycz?cymi realizacji projektu.

Wywiad ze sta?ystk? Dorot? Huczko

Jak dowiedzia?a si? Pani o projekcie?

Jestem beneficjentk? Zwi?zku Romw Polskich z siedzib? w Szczecinku wi?c jestem w sta?ym kontakcie z tym stowarzyszeniem, pracownicy na bie??co wieloma drogami informuj? o inicjatywach, z ktrych mo?emy skorzysta?. Ponadto, zauwa?y?am, ?e projekt Sta?e zawodowe dla Romw by? szeroko promowany w prasie radiu, a tak?e internecie. Pewnie dlatego zg?osi?o si? tak wielu ch?tnych. Mnie jednak w zdobyciu sta?y pomg? Asystent Zawodowo-Socjalny, ktry przybli?y? mi ide? projektu i pomg? ze wszystkimi formalno?ciami.

Jak d?ugo by?a Pani sta?u i w jakim miejscu?

Jestem na sta?u od lutego, pracuj? w niewielkim sklepie z odzie?? damsk?.

Jakie s? zalety sta?u?

Przede wszystkim jest to forma zatrudnienia. Jak wiadomo Romom o to bardzo trudno, ja co prawda jestem Polk?. Mj m?? Rom rwnie? skorzysta? z podobnego projektu. Bardzo nam to pomog?o w kwestiach finansowych, ale tak?e dowarto?ciowa?o nas i podbudowa?o. Cz?owiek bez pracy czuje si? bezu?yteczny.

A jakie wady?

Wad? zdecydowanie jest to, ?e nie zawsze wynagrodzenie by?o wyp?acane na czas. Wiem, ?e zale?a?o to zapewne od pewnych odgrnych niezale?nych od Zwi?zku dzia?a?, ale by?o to sporym utrudnieniem. Poza tym jakim? minusem jest te? fakt, ?e po odbyciu sta?u pracodawca nie ma obowi?zku zatrudni? pracownika nawet na 3 miesi?ce. Darmowego pracownika chc? mie? wszyscy, ale takiego, z ktrym trzeba podpisa? umow? i p?aci? mu co miesi?c, odprowadza? sk?adki, ju? niekoniecznie.

Czego si? Pani nauczy?a w trakcie swojej pracy?

Pracowa?am w handlu przez wiele lat jednak trudno by?o mi wrci? na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka. Dzi?ki sta?owi mog?am wrci? do swojej dawnej profesji i zobaczy? jak zmieni?a si? ona na przestrzeni kilkunastu lat. Nauczy?am si? pracy na kasie fiskalnej oraz pozna?am nowe metody pracy z klientem. Je?li chodzi o kwestie personalne sta?am si? pewniejsza siebie i swoich umiej?tno?ci, poczu?am si? potrzebna.

Czy chcia?aby Pani w przysz?o?ci skorzysta? z podobnej inicjatywy?

Jak najbardziej, by? to dla mnie czas nauki, ale te? oderwania od obowi?zkw domowych. My?l?, ?e warto kontynuowa? t? inicjatyw?, bo pomog?a naprawd? wielu ludziom, w tym mnie.

 

postheadericon Sta?e trwaj?...

Wybrani spo?rd wielu zg?osze? beneficjenci dzielnie uczestnicz? w swoich sta?ach zawodowych.
Zapa? do pracy nie opada, a z biegiem czasu sta?y?ci nabywaj? coraz wi?cej umiej?tno?ci i pozytywnych nawykw, takich jak chocia?by punktualno??, solidno?? i dok?adno??. Dla wielu beneficjentw jest to pierwsze zatrudnienie jakiego si? podj?li, dlatego te? du?? rol? odgrywa tu stosunek pracodawcy do pracownikw. Pracodawcy powinni stara? si? motywowa? i zach?ca? Romw do pracy mi?? atmosfer? i powierzaniem im zada? dostosowanych do poziomu do?wiadczenia i nabytych przez Romw umiej?tno?ci. Poni?sze zdj?cia ukazuj?, jak sta?y?ci radz? sobie z obowi?zkami w swoich miejscach pracy.

 
Sonda
Co s?dzisz o tym projekcie?