Get Adobe Flash player
Strona

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

Priorytet I Zatrudnienie i integracja spo?eczna

Dzia?anie 1.3 Oglnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Poddzia?anie 1.3.1 Projekty na rzecz spo?eczno?ci romskiej

Projekt wsp?finansowany ze ?rodkw Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 

Projekt Sta?e zawodowe dla Romw daje rozwi?zanie jak stworzy? warunki wej?cia Romw na rynek pracy. Nasze do?wiadczenie nabyte w ramach realizacji projektw wskazuje, ?e najbardziej realnym wsparciem dla Romw jest zorganizowanie sta?y zawodowych finansowanych w ramachPOKL. Wskazuje na to rwnie? obecnie realizowany projekt Rynek pracy otwarty dla Romw, gdzie na 50 miejsc sta?owych zg?osi?o si? 95 ch?tnych osb w ci?gu zaledwie miesi?ca rekrutacji.

Przy 90% bezrobociu Romw oraz niech?ci zatrudniania ich przez pracodawcw, wsparcie w formie sta?w zawodowych jest doskona?ym rozwi?zaniem. Du?e bezrobocie w kraju, brak ?rodkw w Urz?dach Pracy na subsydiowane zatrudnienie, rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej i sta?e, utwierdza nas w przekonaniu, ?e projekt powinien by? realizowany. Romowie bardzo cz?sto podkre?laj?, ?e chc? pracowa?. Niestety odmawia si? przyj?cia do pracy osb pochodzenia romskiego, mimo ?e niekiedy posiadaj? rwnorz?dne lub wy?sze kwalifikacje w porwnaniu z innymi kandydatami. Forma wsparcia jak? jest sta?, cieszy si? du?ym zainteresowaniem w?rd pracodawcw. ?wiadczy o tym ilo?? wnioskw sk?adanych przez nich do Urz?dw Pracy.

W ramach naszego projektu minimum 50 bezrobotnych osb, zamieszkuj?cych Polsk? (kobiet i m??czyzn pochodzenia romskiego lub osb z otoczenia m??owie, ?ony) otrzyma mo?liwo?? podj?cia sta?u, a co za tym idzie podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych oraz nabycia umiej?tno?ci praktycznych przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia.

Warto zwrci? uwag?, ?e projekt ten odpowiada tak?e na potrzeby osb z otoczenia romskiego, czyli ma??onkw i konkubentw Romw, ktrzy do?wiadczaj? podwjnej dyskryminacji. Projekty skierowane tylko i wy??cznie do Romw, nie s? dzia?aniami, ktre rzeczywi?cie wp?ywaj? na popraw? warunkw ?ycia rodzin romskich, poniewa? nie bierze si? pod uwag? ma??e?stw mieszanych, w ktrych problem ubstwa i bezrobocia jest rwnie du?y, co w rodzinach romskich. Projekt ten daje szans? na prace rwnie? osobom z otoczenia romskiego.

Je?li chcesz podj?? sta? dok?adne informacjeznajdziesz w zak?adkach Sta?e oraz Rekrutacja

 

postheadericon Troch? statystyki

W projekcie Sta?e zawodowe dla Romw wzi??o udzia? 85 osb, ??cznie 55 kobiet i 30 m??czyzn, w tym 3 osoby niepe?nosprawne. Szanse na odbycie sta?u dostali beneficjenci z wojewdztwa: dolno?l?skiego - 18 osb, zachodniopomorskiego - 20 osb, lubuskiego 8 osb, ma?opolskiego 18 osb, podkarpackiego - 2 osoby, opolskiego 4 osoby, mazowieckiego 5 osb, ?dzkiego 9 osb i ?wi?tokrzyskiego 1 osoba. Wi?kszo?? beneficjentw posiada?a wykszta?cenie podstawowe 35 osb, ponadgimnazjalne - 29 osb, gimnazjalne - 16, a wy?sze 5 beneficjentw. W?rd tej grupy znalaz?o si? 9 osb, ktre oprcz pracy pobiera?y rwnolegle nauk?. W przedziale wiekowym 18-25 lat zawar?o si? 29 beneficjentw, 28 osb mie?ci?o si? w przedziale 26-33 lata, 15 osb 34-45 lat, a 13 osb mia?o powy?ej 46 lat.

Niezaprzeczalne jest, ?e projekt przynis? wiele dobrego Romom, jednak mwi?c o korzy?ciach nie mo?na pomin?? dobroczynnych skutkw jakie odczuli tak?e Polacy zatrudniaj?cy naszych beneficjentw. Nie ukrywajmy, przez utarte i przekazywane przez lata stereotypy dotycz?ce Romw, wielu Polakw boi si? im zaufa?. Dzi?ki wzi?ciu udzia?u w projekcie Sta?e zawodowe dla Romw, ci ktrzy zaryzykowali mogli si? przekona?, ?e Romowie to uczciwi ludzie, ktrzy chc? pracowa?, s? odpowiedzialni i wywi?zuj? si? z powierzonych im obowi?zkw. Dzia?ania wynikaj?ce z projektu to idealny przyk?ad integracji mi?dzykulturowej, gdzie dodatkowo ka?da ze stron mia?a swoje profity beneficjenci prac?, a pracodawcy darmowego pomocnika. Idealn? sytuacj? by?oby gdyby po zako?czeniu realizacji projektu cho?by kilkoro naszych beneficjentw otrzyma?o mo?liwo?? kontynuacji zatrudnienia u swojego pracodawcy. O to jednak nie?atwo. Liczymy na to, ?e zdobyte podczas sta?u do?wiadczenie i nabyte umiej?tno?ci pomog? im w trudach poszukiwania pracy.

Realizacja projektu Sta?e zawodowe dla Romw dobieg?a ko?ca, jego beneficjenci co dzie? udowadniali, ?e chc? i mog? pracowa?. Mimo stereotypw i uprzedze? pokazali, ?e Rom mo?e by? warto?ciowym pracownikiem, ktrego warto zatrudni?. Obserwuj?c efektywno?? projektu mamy g??bok? nadziej? na powodzenie naszych beneficjentw na rynku pracy po zako?czeniu przedsi?wzi?cia oraz na kontynuacj? podobnych inicjatyw dzi?ki wsparciu pochodz?cym z funduszy europejskich.

 

postheadericon Raport ewaluacyjny

Wszystkich zainteresowanych informujemy, ?e od dzi? jest mo?liwo?? zapoznania si? z Raportem ewaluacyjnym projektu Sta?e zawodowe dla Romw w wersji elektronicznej (pdf).

Raport ewaluacyjny

 

postheadericon Wywiad ze sta?ystk?

Wywiad ze sta?ystk? Wiolet? Kalinicz

Jak dowiedzia?a si? Pani o projekcie?

O projekcie dowiedzia?am si? z kilku ?rde? m.in. z informacji przekazanej przez Asystenta Zawodowo - Socjalnego, pe?ni?cego swoj? funkcj? w mie?cie, ktre zamieszkuj?.

Jak d?ugo by?a Pani sta?u i w jakim miejscu?

Sta? podj??am 01 lutego 2013 r. w zak?adzie us?ugowym Tempoprint, zarz?dzanym przez pani? Teres? Polak, sta? ten trwa nadal, a zako?cz? go 31 lipca 2013 r.

Jakie s? zalety sta?u?

Zalet jest wiele, ale my?l?, ?e najwa?niejsz? zalet? jest mo?liwo?? ustabilizowania przynajmniej na jaki? czas, sytuacji materialnej dzi?ki stypendium, ktre otrzymuje si? w ramach odbywania sta?u. Inn?, do?? wa?n? zalet? jest mo?liwo?? poznania nowych ludzi, udoskonalania swoich umiej?tno?ci poprzez realizacj? zada? powierzonych przez pracodawc?.

A jakie wady?

Jedyn? wad? jest krtkoterminowo?? przedsi?wzi?cia.

Czego si? Pani nauczy?a w trakcie swojej pracy?

W trakcie swojej dotychczasowej pracy nauczy?am si? m.in. tworzenia dokumentw biurowych, obs?ugi urz?dze? typu faks, kserokopiarka itp.

Czy chcia?aby Pani w przysz?o?ci skorzysta? z podobnej inicjatywy?

Tak, chcia?abym kontynuowa? b?d? skorzysta? z innej oferty, oferuj?cej aktywizacj? zawodow? w formie sta?u, gdy? wp?ywa to w du?ej mierze na do?wiadczenie zawodowe, ktre jest tak wa?ne dla potencjalnego pracodawcy podczas procesu rekrutacji.

 
Więcej artykułów…
Sonda
Co s?dzisz o tym projekcie?